در مقابل

1396/09/15
سپیدرود

سپیدرود

پرسپولیس تهران

چهارشنبه 15 آذر 1396

ورزشگاه سردار جنگل رشت - 15:00

گیشه روزنامه ها

 نیم صفحه اول روزنامه ایران ورزشی چاپ ۲۵ مرداد
گیشه روزنامه ایران ورزشی

 نیم صفحه اول روزنامه گل چاپ ۲۵ مرداد
گیشه روزنامه گل

 نیم صفحه اول روزنامه ابرار ورزشی چاپ ۲۵ مرداد
گیشه روزنامه ابرار ورزشی

 نیم صفحه اول روزنامه پیروزی چاپ 25 مرداد
گیشه روزنامه پیروزی

 نیم صفحه اول روزنامه همشهری چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه همشهری

 نیم صفحه اول روزنامه ایران ورزشی چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه ایران ورزشی

 نیم صفحه اول روزنامه گل چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه گل

 نیم صفحه اول روزنامه ابرار ورزشی چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه ابرار ورزشی

نیم صفحه اول روزنامه پیروزی چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه پیروزی

 نیم صفحه اول روزنامه همشهری چاپ ۲۵ مرداد
گیشه روزنامه همشهری

شبکه های اجتماعی

facebokeinestagramtelegramtuiter