در مقابل

1397/02/17
الجزیره

الجزیره

پرسپولیس تهران

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397

ابوظبی

گیشه روزنامه ها

 نیم صفحه اول روزنامه ایران ورزشی چاپ ۲۵ مرداد
گیشه روزنامه ایران ورزشی

 نیم صفحه اول روزنامه گل چاپ ۲۵ مرداد
گیشه روزنامه گل

 نیم صفحه اول روزنامه ابرار ورزشی چاپ ۲۵ مرداد
گیشه روزنامه ابرار ورزشی

 نیم صفحه اول روزنامه پیروزی چاپ 25 مرداد
گیشه روزنامه پیروزی

 نیم صفحه اول روزنامه همشهری چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه همشهری

 نیم صفحه اول روزنامه ایران ورزشی چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه ایران ورزشی

 نیم صفحه اول روزنامه گل چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه گل

 نیم صفحه اول روزنامه ابرار ورزشی چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه ابرار ورزشی

نیم صفحه اول روزنامه پیروزی چاپ ۲۴ مرداد
گیشه روزنامه پیروزی

 نیم صفحه اول روزنامه همشهری چاپ ۲۵ مرداد
گیشه روزنامه همشهری

شبکه های اجتماعی

facebokeinestagramtelegramtuiter